Hà Nội bảo tồn, khôi phục văn hóa dân tộc thiểu số huyện Ba Vì
Cập nhật: 09/07/2014
Sau một năm triển khai thực hiện đề án "Bảo tồn, phôi phục và phát triển văn hóa dân tộc thiểu số huyện Ba Vì giai đoạn 2013 – 2015", đời sống văn hóa tinh thần bà con dân tộc thiểu số tại 7 xã miền núi của huyện Ba Vì đang chuyển biến tích cực.
 

Kết quả thực hiện đề án bước đầu đã củng cố, hình thành hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao phong phú, đậm đà bản sắc truyền thống. Đó là việc phục dựng lại lễ hội Tản Viên Sơn, sinh hoạt văn hóa cộng đồng thôn bản, củng cố lại các đội cồng chiêng, tết Nhảy, múa Chuông, múa Rùa, bắn nỏ, hát Ru... Nhiều nét văn hóa của dân tộc thiểu số bị mai một đang từng bước được khôi phục như tiếng nói, trang phục, hát sắc bùa, múa Mường cổ, văn hóa cồng chiêng của dân tộc Mường, lễ cấp sắc của người Dao. Cùng với đó, chính quyền địa phương tích cực vận động đồng bào bỏ dần các hủ tục lạc hậu, bài trừ tệ nạn, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh...

Huyện Ba Vì cũng từng bước quan tâm xây dựng làng văn hóa các dân tộc thiểu số gắn với nghề thủ công truyền thống, các hoạt động bảo tồn bản sắc văn hóa và du lịch cộng đồng, tăng cường đầu tư về nhân lực và tổ chức, xã hội hóa công tác bảo tồn, góp phần phát triển kinh tế du lịch, dịch vụ, có cơ chế ưu tiên cho hoạt động bảo tồn, khôi phục và phát triển văn hóa truyền thống.

Ba Vì có 7 xã miền núi gồm: Tản Lĩnh, Ba Trại, Yên Bài, Minh Quang, Khánh Thượng, Vân Hòa và Ba Vì với 6.583 hộ (bằng 41% tổng số hộ) tương đương 67.987 người là dân tộc thiểu số. Trong đó chủ yếu là đồng bào dân tộc Mường, một phần là dân tộc Dao và các dân tộc khác.

Để thực hiện đề án "Bảo tồn, khôi phục và phát triển văn hóa dân tộc thiểu số" có hiệu quả, huyện Ba Vì quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đa dạng hóa các hình thức bảo tồn và tổ chức các hoạt động tập huấn, truyền dạy về tiếng nói, chữ viết cho đồng bào, trang phục và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, đề cao phong trào tự học, tự truyền dạy cho nhau trong cộng đồng, thông qua các hoạt động liên hoan văn hóa văn nghệ dân tộc thiểu số, thi đấu thể thao và trò chơi dân gian truyền thống.

Những năm gần đây, nhiều tập tục văn hóa dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Ba Vì đang bị phai nhạt, thậm chí có nguy cơ bị quên lãng. Vì vậy, đề án được triển khai với mục đích để kịp thời giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số của huyện, cũng như củng cố, khôi phục và phát huy nét riêng vốn có của Ba Vì.

TTXVN