Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web


Năm

2000

2002

2004

2006

2007

Số lượng cơ sở

3.267

4.390

5.847

7.039

9.080

Tăng trưởng (%)

 

34,37

33,2

20,4

29,0

Số buồng

72.200

92.500

125.400

160.500

178.348

Tăng trưởng (%)

 

28,1

35,6

28,0

11,1

Công suất buồng bình quân (%)

 

 

49,9

60,0

60,7

 

Nguồn: