Cơ sở lưu trú du lịch giai đoạn 2008 - 2012
Cập nhật: 13/03/2013

Năm

2008

2009

2010

2011

2012

Số lượng cơ sở

10.406

11.467

12.352

13.756

15.381

Tăng trưởng (%)

14,6

10,2

7,7

11,4

11,8

Số buồng

202.776

216.675

237.111

256.739

277.661

Tăng trưởng (%)

13,7

6,9

9,4

8,3

8,1

Công suất buồng bình quân (%)

59,9

56,9

58,3

59,7

58,8

 

Tổng hợp theo số liệu Vụ Khách sạn (TCDL) các Sở VHTTDL