Doanh nghiệp lữ hành quốc tế giai đoạn 2005-2012
Cập nhật: 13/02/2013

Loại hình

Số doanh nghiệp

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Doanh nghiệp Nhà nước

119

94

85

69

68

58

13

9

Trách nhiệm hữu hạn

222

276

350

389

462

527

621

731

Cổ phần

74

119

169

227

249

285

327

371

Doanh nghiệp tư nhân

3

4

4

4

4

5

4

6

Liên doanh

10

11

12

12

12

13

15

15

Tổng số

428

504

620

701

795

888

980

1.132

 

Vụ Lữ hành - Tổng cục du lịch