Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web


Chỉ tiêu

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Khách nội địa (nghìn lượt khách)

19.200

20.500

25.000

28.000

30.000

32.500

35.000

Tốc độ tăng trưởng (%)

9,7

6,8

22,0

12,0

7,1

8,3

7,7

 

Nguồn: