Khách du lịch nội địa giai đoạn 2000-2006
Cập nhật: 13/02/2007

Chỉ tiêu

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Khách nội địa (nghìn lượt khách)

11.200

11.700

13.000

13.500

14.500

16.100

17.500

Tốc độ tăng trưởng (%)

 

4,5

11,1

3,8

7,4

11,0

8,7

 

Tổng cục du lịch