Hồ Yên Lập - Chùa Lôi Âm (Quảng Ninh) (Ảnh: Huy Hoàng) - Tổng cục Du lịch
Hồ Yên Lập - Chùa Lôi Âm (Quảng Ninh) (Ảnh: Huy Hoàng)
Cập nhật: 29/02/2016