Tổng cục Du lịch tổ chức đoàn famtrip khảo sát Đông Bắc bộ (Ảnh: HXB)
Cập nhật: 31/08/2017