Chợ hoa Hàng Lược (Ảnh: Anh Dũng) - Tổng cục Du lịch
Chợ hoa Hàng Lược (Ảnh: Anh Dũng)
Cập nhật: 03/02/2016