Chương trình khảo sát Tây Bắc (Ảnh: Anh Dũng) - Tổng cục Du lịch
Chương trình khảo sát Tây Bắc (Ảnh: Anh Dũng)
Cập nhật: 15/12/2015