Đền Mẫu Âu Cơ - Phú Thọ (Ảnh: Huy Hoàng) - Tổng cục Du lịch
Đền Mẫu Âu Cơ - Phú Thọ (Ảnh: Huy Hoàng)
Cập nhật: 16/11/2015